Algemene voorwaarden LeadLogic bv 
Versie 2023

Artikel 1. Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 • LeadLogic (wij-vorm): Gedefinieerd in artikel 2 van deze algemene voorwaarden;
 • Opdrachtgever (jij-vorm): De partij waarmee LeadLogic een Overeenkomst heeft gesloten;
 • Overeenkomst: Elke afspraak tussen LeadLogic en jou; 
 • Schriftelijk(e): Per e-mail, per bericht via elektronisch device of per post. 
 • Derde(n): Personen die geen partij bij de Overeenkomst zijn;


Artikel 2. Onze gegevens

Naam: LeadLogic bv
Adres: Harderwijkerweg 141
Postcode & vestigingsplaats: 3852 AB, Ermelo 
KvK nummer: 84568127


Artikel 3. Algemene bepalingen

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle (rechts)handelingen die worden verricht als gevolg van de tussen jou en LeadLogic gesloten Overeenkomst.
 2. Indien wij de Overeenkomst elektronisch sluiten kunnen deze algemene voorwaarden via dezelfde elektronische weg ter beschikking stellen
 3. Tenzij wij dit samen Schriftelijk anders overeen zijn gekomen is de toepasselijkheid van andere algemene voorwaarden uitgesloten.
 4. Alle afwijkingen en aanvullingen die op deze voorwaarden worden gemaakt zijn alleen geldig als wij dit samen Schriftelijk overeenkomen.
 5. Wij zullen altijd ons uiterste best doen en ons inspannen om de Overeenkomst volledig en juist na te komen. Helaas kan het voorkomen dat het gewenste resultaat niet altijd wordt bereikt. We sluiten dan ook een Overeenkomst die leidt tot een inspanningsverbintenis en geen resultaatsverbintenis. 
 6. Wij hebben het recht bij de uitvoering van de Overeenkomst eventueel Derden in te schakelen. Dit doen wij om de Overeenkomst zo goed en snel mogelijk uit te voeren.
 7. De werking van artikel 7:404 en/of 7:407 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek is/zijn uitgesloten.


Artikel 4. Het aanbod

 1. Het kan voorkomen dat een aanbod van ons maar een bepaalde tijd geldig is. Wanneer dit het geval is, staat dit bij het aanbod vermeld.
 2. Het aanbod bevat een voldoende nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten, diensten en/of digitale inhoud. Met deze omschrijving kan jij een goede beoordeling van het aanbod makent. Eventuele fouten of vergissingen in het aanbod binden ons niet.


Artikel 5. De Overeenkomst

 1. Onze Overeenkomst komt tot stand op het moment dat het aanbod en de bijbehorende voorwaarden zijn aanvaard.
 2. Wanneer op een van de bepalingen van deze algemene voorwaarden geen beroep kan worden gedaan, gaan wij samen in overleg om tot een geldige bepaling te komen die het dichtst bij de ongeldige bepaling staat. Het nietig zijn of vernietigd worden van een bepaling tast de geldigheid van de gehele algemene voorwaarden niet aan.
 3. Wanneer wij rechtvaardige twijfels hebben of jij jouw kant van de Overeenkomst wel kan nakomen, bijvoorbeeld de betaling. Hebben wij het recht geen uitvoering te geven aan de Overeenkomst.
 4. Het recht van verrekening en opschorting zijn uitgesloten als jij handelt in de uitoefening van je beroep of bedrijf.
 5. Jij verleent ons het exclusieve recht de toegewezen opdracht uit te voeren, tenzij wij samen anders overeenkomen.
 6. Komt er uit onze Overeenkomst een aanvullende of vervolgopdracht? Dan zijn deze algemene voorwaarden ook van toepassing.
 7. Wij zullen altijd proberen de overeengekomen oplevertijd na te komen. Het kan voorkomen dat er iets fout gaat of dat door grote drukte bij ons enige vertraging zal ontstaan. Wanneer de afgesproken oplevertijd wordt overschreden bestaat er geen recht tot schadevergoeding. De termijnen zijn altijd een indicatie. 
 8. Wanneer onze Overeenkomst bestaat uit een eenmalige prestatie wordt de Overeenkomst als afgerond beschouwd als deze prestatie is voldaan. De Overeenkomst wordt dan niet beschouwd als een zogeheten duurovereenkomst.


Artikel 6. Apparatuur & Software

 1. Jij zal alle gegevens, waarvan wij aangeven deze nodig te hebben voor onze werkzaamheden, waaronder bijvoorbeeld de FTP-gegevens en de CMS inloggegevens, op tijd aan ons verstrekken. Wanneer dit niet op tijd gebeurt hebben wij het recht de Overeenkomst op te schorten. Als jij na een verzoek van ons nog steeds nalaat gegevens te verstrekken, hebben wij het recht de Overeenkomst zonder ingebrekestelling te ontbinden. Dit onverminderd het recht van ons om volledig betaling (inclusief rente en kosten) te vorderen.
 2. Jij draagt zorg voor apparatuur en faciliteiten die toegang geven tot een netwerk. Op dit netwerk moet jij de door ons verstrekte diensten kunnen ontvangen. Jij dient zelf zorg te dragen voor de gemaakte communicatiekosten.


Artikel 7. Ontbinding en opzegtermijnen

 1. Zodra wij merken dat de Overeenkomst tussen ons niet langer kan voortduren, moeten we de Overeenkomst per direct opzeggen of zonder ingebrekestelling ontbinden. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer aan jouw kant de betalingen ophouden, er sprake is van een faillissement, surseance van betaling of beslaglegging op het vermogen. 
 2. Wanneer de Overeenkomst eindigt op grond van overmacht, hebben wij recht op betaling van de op het moment van beëindiging gewerkte uren, gedane investeringen en gemaakte kosten.
 3. Een Overeenkomst wordt aangegaan voor de periode van onbepaalde tijd, tenzij wij uitdrukkelijk en Schriftelijk anders zijn overeengekomen.
 4. Het is voor jou mogelijk de Overeenkomst op te zeggen. Dit gebeurt tegen het einde van de maand volgens de volgende opzegtermijnen:
  1. De eerste zes maanden van de Overeenkomst is de opzegtermijn 1 maand.
  2. Na deze eerste zes maanden tot en met de twaalfde maand is de opzegtermijn 2 maanden.
  3. Vanaf de twaalf maanden is de opzegtermijn 6 maanden.
  4. Vanaf de vierentwintigste maand is de opzegtermijn 12 maanden.
 5. Wij mogen de Overeenkomst altijd opzeggen, met inachtneming van een opzegtermijn van één maand.
 6. Er kan een situatie ontstaan waarin jij de Overeenkomst tussentijds hebt opgezegd en wij op dat moment nog compensatie uren, zoals bedoeld in artikel 14.2, hebben staan. Als dit aantal compensatie uren een veelvoud is van het totaal aantal afgesproken uren, hebben wij recht op uitbetaling van iedere veelvoud van dit aantal afgesproken uren. Als wij bijvoorbeeld 16 (zestien) uur per maand zijn overeengekomen en in één maand 34 (vierendertig) uur hebben gewerkt, komt dat neer op 18 (achttien) compensatie uren. In dat geval hebben wij recht op uitbetaling van 16 (zestien) uur bovenop de 16 (zestien) overeengekomen uren.


Artikel 8. Aansprakelijkheid 

 1. De totale aansprakelijkheid van LeadLogic is beperkt tot vergoeding van schade tot maximaal het bedrag van onze Overeenkomst. In geen geval zal de totale vergoeding voor schade meer bedragen dan het bedrag dat onze aansprakelijkheidsverzekering uitkeert.
 2. Is er sprake van een Overeenkomst die meerdere maanden duurt? Dan vergoeden wij enkel een bedrag ter hoogte van de door jou gedane betalingen over de afgelopen 6 (zes) maanden.
 3. Niet beperkt is onze aansprakelijkheid voor schade die het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid aan onze kant.
 4. Je moet eventuele schade op tijd Schriftelijk aan ons melden. Wanneer je één jaar na het ontstaan van de schade dit pas aan ons meldt vervalt de vordering en vergoeden wij géén schade meer. 
 5. Wij zijn niet aansprakelijk voor schade die wordt toegebracht door hulppersonen als bedoeld in artikel 6:76 van het Burgerlijk Wetboek.
 6. Wij zijn niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, doordat wij zijn uitgegaan van onjuiste en/of onvolledige gegevens die jij aan ons hebt aangeleverd.
 7. Wanneer jij handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf is LeadLogic niet aansprakelijk voor indirecte of directe schade. 
 8. Indien wij toch aansprakelijk zijn voor directe schade geldt als directe schade:
 9. De redelijke kosten die jij zou moeten maken om onze prestatie aan de Overeenkomst te laten beantwoorden; deze vervangende schade wordt niet vergoed wanneer de Overeenkomst door op of vordering van jou wordt ontbonden;
 10. Redelijke kosten die jij hebt gemaakt om vast te stellen wat de oorzaak en omvang van jouw schade was;
 11. Redelijke kosten die jij hebt gemaakt om de schade te voorkomen en/of te beperken, voor zover jij kan aantonen dat deze kosten daadwerkelijk tot een voorkoming of beperking van de schade hebben geleden.
 12. Jij vrijwaart ons voor eventuele aanspraken van Derden, die bij het uitvoeren van de Overeenkomst schade lijden.
 13. Indien jij te laat bent met het aanleveren van de door ons opgevraagde gegevens, zoals ook is omschreven in artikel 6 lid 1, zijn wij niet aansprakelijk voor eventueel door jou geleden schade.


Artikel 9. Overmacht 

 1. Het kan zo zijn dat er iets gebeurt waar wij geen invloed op hebben. Dit kan bijvoorbeeld een pandemie zijn. Maar ook bijvoorbeeld wanprestaties van toeleveranciers of andere Derden, stroomstoringen, computervirussen, stakingen, pandemie, ontvreemding van data/hackaanvallen, inbraak bij LeadLogic, werkonderbrekingen en het defect gaan van apparatuur. Hoe hard we ook werken, in zo’n geval lukt het ons helaas niet om de beloftes waar te maken. We gaan uit van je begrip. Het is in zo’n geval dan ook niet mogelijk om een schadevergoeding te eisen. 
 2. Wanneer zo’n situatie zich voordoet, gaan we ons uiterste best doen om zo snel mogelijk te leveren. Is er na 30 dagen nog steeds sprake van overmacht? Dan mogen we allebei de Overeenkomst ontbinden. Het is in dat geval niet mogelijk om eventuele schade vergoed te krijgen. Wij hebben wel het recht de al gemaakte kosten, uren en investeringen betaald te krijgen.


Artikel 10. Prijzen

 1. Alle bedragen zijn in euro’s en exclusief omzetbelasting en andere heffingen van overheidswege, tenzij anders overeengekomen.
 2. Wij hebben het recht eenmaal per jaar een inflatiecorrectie toe te passen.
 3. Onze prijzen zijn gebaseerd op kostprijsbepalende factoren op het moment van het aanbod. Wij behouden ons het recht voor om 3 (drie) maanden na het sluiten van de Overeenkomst wijzigingen in de kostprijs, waarop wij in redelijkheid geen invloed kunnen uitoefenen, aan jou te berekenen. Dit kan tot een maximum van 20% van het oorspronkelijke bedrag.
 4. Een samengestelde prijsopgave zorgt er niet voor dat wij een deel van de Overeenkomst moeten nakomen voor een bedrag naar rato van het geoffreerde bedrag.
 5. Hebben wij een korting of actie lopen? Dan is het niet zo dat je hier op een later moment ook gebruik van kan maken. Na afloop hiervan vervalt deze aanbieding.


Artikel 11. Betaling & facturering

 1. In sommige gevallen zul je direct afrekenen. Gebeurt dit niet? Dan moet je het verschuldigde bedrag voldoen binnen 30 (dertig) dagen na de factuurdatum.
 2. Staat er een fout in de door ons vermelde betaalgegevens? Dan heb jij de plicht dit aan ons te melden.
 3. Wanneer je niet op tijd betaalt, zullen we je dat altijd eerst netjes laten weten. Dan krijg je van ons nog eens 7 (zeven) dagen om het bedrag te betalen. Lukt het dan nog steeds niet? We zullen dan zelf ons geld proberen terug te krijgen totdat we de vordering aan een incassobureau over dragen. Voor een betalingsregeling kan je altijd contact met ons opnemen.
 4. Is er sprake van een (redelijk zicht op) faillissement, liquidatie of surseance van betaling of een schuldsanering in het kader van de WSNP? Dan zijn onze vorderingen op jou en de verplichtingen van jou naar ons direct opeisbaar.
 5. Door jou gedane betalingen zijn in de eerste plaats bedoeld om verschuldigde rente en kosten te betalen. Zijn deze er niet? Dan geldt de betaling in de tweede plaats voor de opeisbare facturen die het meest lang openstaan. Dit geldt ook als jij zelf aangeeft dat de betaling ziet op een andere factuur.
 6. Wanneer jij in gebreke of in verzuim bent met het nakomen van één of meer van de overeengekomen betalingsverplichtingen komen alle buitengerechtelijke kosten voor jouw rekening. De buitengerechtelijke kosten worden vastgesteld op 15% van de overeengekomen prijs van de Overeenkomst, met een minimum van € 150,00. De eventueel gemaakte redelijke gerechtelijke en executiekosten komen volledig voor jouw rekening.
 7. Wanneer wij een aanvullende betalingsregeling overeenkomen is dit separaat en Schriftelijk aan jou bevestigd. Wij zijn hier dan beide aan gebonden.


Artikel 12. Klachten

 1. Mocht er iets niet kloppen aan de Overeenkomst en is er dus een gebrek? Dan moet je dit binnen 2 (twee) maanden aan ons laten weten nadat je het gebrek ontdekt. Is er sprake van een zichtbaar gebrek? Dan moet je het ons een stuk sneller laten weten, namelijk binnen 48 uur.
 2. De bovengenoemde termijnen zijn fatale termijnen.
 3. Nadat je ons op de hoogte hebt gesteld van het gebrek gaan we meteen voor jou aan de slag. Wij hebben het recht om te proberen jouw klacht in ieder geval binnen 4 (vier) weken op te lossen.
 4. Heb je de Overeenkomst gesloten in de uitvoering van je bedrijf of beroep? Dan zorgt een klacht er niet voor dat jouw betalingsverplichting wordt opgeschort.
 5. Vanaf 15 februari 2016 is het voor Consumenten in de EU ook mogelijk om klachten aan te melden via het ODR-platform van de Europese Commissie. Dit ODR-platform is te vinden op http://ec.europa.eu/odr. Wanneer jouw klacht nog niet ergens anders in behandeling is dan staat het je vrij om de klacht te melden via het platform van de Europese Unie.


Artikel 13. Overdracht

 1. Uit een Overeenkomst volgen altijd rechten en plichten. De rechten en plichten uit onze Overeenkomst kunnen niet worden overgedragen, tenzij we hierover samen Schriftelijk een akkoord bereiken. Deze bepaling heeft zogeheten goederenrechtelijke werking. 


Artikel 14. Meerwerk

 1. Wanneer wij een dienst leveren kan het zo zijn dat er een situatie ontstaat waarbij het meer tijd en geld gaat kosten om de Overeenkomst uit te voeren dan we vooraf dachten. We spreken dan van meerwerk. Als dit het geval is zullen we dit zo snel mogelijk met jou communiceren. Er wordt dan verzocht naar de gebruikelijke tarieven de dienst verder af te maken. Hierover zullen we in gesprek gaan.
 2. Zijn wij in de Overeenkomst een vast aantal uren per maand overeengekomen? Dan kan er een situatie ontstaan waarin onze feitelijke werktijd afwijkt van het in de Overeenkomst overeengekomen aantal uren per maand. Dit kan bijvoorbeeld komen doordat de ene kalendermaand meer dagen heeft dan een andere kalendermaand. Dat brengt automatisch met zich mee dat wij, bijvoorbeeld in het geval van een lange kalendermaand, meer uren werken. Deze uren kunnen wij opsparen. De extra uren die hiermee worden opgebouwd kunnen later door ons worden opgenomen als vrije uren. We spreken dan van compensatie uren. Deze compensatie uren worden uitdrukkelijk niet gezien als meerwerk.
 3. Met de in lid 1 genoemde instemming aanvaard je dat de doelstellingen en verwachtingen van de Overeenkomst mogelijk worden beïnvloed.
 4. Over de financiële consequenties zul jij altijd vooraf worden ingelicht.


Artikel 15. Intellectueel eigendom

 1. Wanneer er een intellectueel eigendomsrecht door ons wordt verkregen bij het uitvoeren van de Overeenkomst komt dit recht altijd bij ons te liggen. Jij krijgt alleen het niet-exclusieve gebruiksrecht die bij deze voorwaarden of wet worden toegekend. 
 2. De door ons aan jou verstrekte stukken zijn enkel bedoeld om door jou te worden gebruikt. Het is niet toegestaan de verkregen informatie en stukken te verveelvoudigen in welke vorm dan ook.
 3. Jij vrijwaart ons van eventuele aanspraken van Derden over intellectuele eigendomsrechten.
 4. Wij hebben het recht de kennis die is opgedaan tijdens het uitvoeren van jouw Overeenkomst te gebruiken voor andere Overeenkomsten en doeleinden, voor zover hier natuurlijk geen vertrouwelijke informatie wordt gedeeld.
 5. Wanneer wij een auteursrecht hebben op een gemaakt portret van jou, dan hebben wij jouw toestemming dit openbaar te maken. Dit is dan ook geen inbreuk op jouw portretrecht.
 6. Wij hebben het recht jouw naam en logo te gebruiken als referentie en promotie.
 7. Handel je in strijd met dit artikel? Dan kunnen wij bij jou direct een boete opeisen ter hoogte van €10.000,- (zegge: tienduizend euro). Daarnaast hebben wij nog wel altijd het recht op schadevergoeding. 


Artikel 16. Beheer

 1. Wij hebben te allen tijde het recht om zowel onze technische als niet-technische faciliteiten te wijzigen. Je kan dan geen aanspraak maken op compensatie, vergoeding van schade of een ontbinding van de Overeenkomst om die reden. 
 2. Om de technische diensten naar behoren te laten werken is onderhoud natuurlijk van groot belang. Wij beoordelen of er onderhoud nodig is, sprake is van een storing en/of vertraging. Wanneer hiervan sprake is kunnen wij de dienst tijdelijk stilleggen om de problemen te verhelpen.
 3. Jij bent zelf verantwoordelijk voor het gebruik dat gemaakt wordt van de gegeven gebruiks- en toegangsrechten. Je zult je gedragen als een verantwoordelijk en zorgvuldig gebruiker, zoals bij een vergelijkbare dienst mag worden verwacht. Wanneer wij aanwijzingen geven over het gebruik van de dienst moet je deze altijd opvolgen.


Artikel 17. Geheimhouding

 1. Het kan voorkomen dat bepaalde zaken van de Overeenkomst tussen ons als Partijen geheim moet blijven. We zijn dan beide verplicht deze informatie geheim te houden. Dit is zo wanneer het overduidelijk is dat is geheim moet blijven of wanneer een van ons dit heeft medegedeeld. 
 2. Mocht het voorkomen dat jij je toch niet aan deze geheimhouding hebt gehouden? Dan staat daar een direct opeisbare boete op van 10.000 (tienduizend),- euro. Deze boete zorgt er trouwens niet voor dat wij niet ook nog schade op jou mogen verhalen als duidelijk is dat de boete veels te laag is voor de schade die wij lijden.


Artikel 18. Medewerkersbeding

 1. Tot één jaar na de Overeenkomst heb jij niet het recht medewerkers van ons in dienst te nemen of op een andere manier direct/indirect voor jou te laten werken of te benaderen. Tenzij wij hiervoor Schriftelijk toestemming hebben gegeven.
 2. Wij zullen verplicht zijn een toestemming te geven wanneer wij door jou schadeloos worden gesteld. Als een passende schadeloosstelling geldt een vergoeding van 10 (tien) bruto maandsalarissen van de betreffende werknemer. Deze vergoeding kent een minimum van €25.000,- (zegge: vijfentwintigduizend euro).


Artikel 19. Toepasselijk recht

 1. Op onze Overeenkomst is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.
 2. Mochten er helaas toch problemen tussen ons ontstaan zullen we eerst zoveel mogelijk in overleg treden om tot een oplossing te komen. Komen we er samen niet uit? Dan is alleen de Nederlandse rechter bevoegd kennis te nemen van onze problemen.
 3. Ben jij een Consument waarop een ander recht van toepassing is? Dan verlies je niet de dwingende wetsbepalingen van dat recht.


Artikel 20. Survival

 1. De bepalingen uit de algemene voorwaarden en de Overeenkomst die de strekking hebben om na het einde van de Overeenkomst geldig te blijven, zullen na het eindigen van de Overeenkomst ook nog blijven gelden.


Artikel 21. Gegevensbescherming

 1. Alle partijen garanderen dat alle van de andere partij ontvangen gegevens waarvan duidelijk is dat deze van vertrouwelijke aard zijn, geheim blijven, tenzij een wettelijke plicht openbaarmaking van die gegevens verplicht. De partij die vertrouwelijke gegevens ontvangt, zal deze alleen gebruiken voor het doel waarvoor de gegevens ontvangen zijn. 
 2. Gegevens worden in ieder geval als vertrouwelijk beschouwd als dit is aangegeven.
 3. Jij vrijwaart ons voor aanspraken van personen van wie persoonsgegevens zijn geregistreerd of worden verwerkt in het kader van een persoonsregistratie die door jou wordt gehouden of waarvoor jij op een andere manier verantwoordelijk bent, tenzij jij bewijst dat de feiten die aan de aanspraak ten grondslag liggen uitsluitend aan ons toerekenbaar zijn.


Artikel 22. Wijziging of aanvulling

 1. Wij hebben het recht deze voorwaarden eenzijdig te wijzigen of aan te vullen. Mocht dat gebeuren? Geen zorgen, dan word jij daarvan tijdig op de hoogte gesteld.
 2. Tussen deze kennisgeving en de inwerkingtreding van de gewijzigde of aangevulde voorwaarden zullen in ieder geval 30 (dertig) dagen zitten.
 3. Ben jij een Consument, en heeft de wijziging of aanvulling van de voorwaarden tot gevolg dat jij geen vergelijkbare Overeenkomst meer met ons kan sluiten dan je voor de wijziging of aanvulling zou doen? Dan heb jij het recht de gewijzigde voorwaarden te weigeren en de Overeenkomst eventueel te ontbinden.